1 Harold Wells EBU 41272 John Brandon Joyce  
2 Neville Shorrick EBU 66455 Helen Sanders EBU 075166
3 Linda Stocks EBU016889 Beryl Latham EBU97440
4 Frances McKeown 12475 Gillian Godfrey 12582
5 Alex Shields   2668 Elisabeth von Breitenbush 17669